ورق HII -P265GH HII اروپا-ورق P265GHll به استاندارد 1/0425 به صورت ورق ، لوله،میلگرد، نبشی ،ناودانی موجود می باشد. لولهp256-لولهp265-میلگردp265-نبشیp265-ناودانیp265-قیمت روز ورق-قیمتp265