ورق P355NL2 اروپا-ورق P355NL2– از این نوع ورق جهت ساخت مخازن بخار و مبدلهای حرارتی مورد استفاده قرار میگردد . قیمت ورق مخازن بخار – ورق حرارتی